خرید خانه و زندگی در ترکیه

خرید خانه و زندگی در ترکیه, برای بخشی از سرمایه گذاران املاک ضرورت کسب اطلاعات را نمایان میسازد. مقولهٔ “سود سرمایه گذاری” و “اطلاعات” در شرایط موسوم به “اقتصاد آزاد” بطور مستقیم با یکدیگر در ارتباط میباشند. این ۲ مقوله، “خرید خانه” و “زندگی در ترکیه “دربرگیرندهٔ نکات بسیاری میباشند. بعنوان مثال، وضعیت “امنیت” در محیط یا “محلهٔ” خانهٔ خریداری شده نقش برجسته ای را در شرایط کیفیت “زندگی در ترکیه” ایفا میکند. فاکتور “امنیت” بر اساس تحقیقات شامل پارامترهائی از قبیل: سرقت از منازل و جرائم مربوطه، سرقت از وسایل نقلیه موتوری، جنایت خشونت آمیز، تخریب اموال شخصی ـ عمومی و ایجاد مزاحمت است. اندازه گیری پارامتر “امنیت” و انتشار نتایج چنین تحقیقاتی در سطح “محله” نشانگر ضریب “امنیت” آن “محله” است. فاکتور “امنیت” در عین حال بعنوان پارامتری “مستقل” در شرایطی بر دیگر پارامترها در هنگام فروش از قبیل: سرعت فروش خانه، سود پس از فروش و در کل پروسهٔ قیمت گذاری تعیین کننده است.بنابراین خرید خانه و زندگی در ترکیه مقولاتی تفکیک ناپذیر میباشند.

بخاطر بسپارید که در تمامی جهان، کلیهٔ شهرها در برگیرندهٔ مشکلاتی است که موجودیت آن در شرایطی پس از خرید خانه و آغاز زندگی نمایان میشوند. کسب اطلاعات ضروری توسط سرمایه گذار، ضرورت تسلط به علوم اجتماعی، دانش آمارهای مستقل و در دسترس، تجارب و توانائی تحلیل شرایط زندگی در ترکیه توسط شرکت فروشندهٔ خانه اهمیت این موضوع را “در زمینهٔ رشد سرمایه گذاری مطمئن” بوضوح روشن مینماید. بله، فاکتور “امنیت” صرفاً یکی از چندین پارامتر متعددی است که توسط مثالی ساده ترسیم شد. فاکتورهای دیگری مانند: امنیت قرداد خرید خانه، بیمه مک، شرایط امکان تحصیل در مدارس و دانشگاه، هزینهٔ زندگی، چگونگی برخورداری از بیمه های پزشکی، هزینهٔ درمان، قوانین حمایت از سرمایه گذاران خارجی و آگاهی از موقعیت ترکیه و روند تحولات در کشور میزبان صرفاً بخشی از این مجموعهٔ بسیار گسترده هستند. بدین جهت شرکت “هاوس ترکی” مناسبترین گزینه در مدیریت سرمایهٔ شما است.

یک نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *